ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ?COMENIUS?

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ?COMENIUS?

 

Το σχολείο μας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δια βίου μάθησης «Comenius» ? Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις. Στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο διαρκεί (2) χρόνια και θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2015, συμμετέχουν η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Λιθουανία και η Ελλάδα (ένα σχολείο από κάθε χώρα). Ο τίτλος του προγράμματος είναι «YoungstersEuropeanSociety», (YES), «Κοινωνία Ευρωπαίων Εφήβων ? Μαθητών».

 yes tu2

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των σχολικών κοινοτήτων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα αποσκοπεί στη διεύρυνση της γνώσης των συμμετεχόντων, όσον αφορά στην ιστορία της Ε.Ε, καθώς και στην εμπέδωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους, ως ενεργών Ευρωπαίων πολιτών. Η υλοποίηση της Πολυμερούς Σχολικής σύμπραξης «Comenius» προσδοκούμε να αποφέρει πολλαπλά οφέλη για το σχολείο μας και για την τοπική κοινωνία. Η πόλη μας και η ευρύτερη περιοχή θα αποτελέσουν για τους συνεργάτες μας σημείο αναφοράς στον ευρωπαϊκό χάρτη και όλοι θα αποκομίσουν ανεπανάληπτες εμπειρίες. Τα σημερινά σχολεία θα αναδείξουν τους αυριανούς ενεργούς πολίτες της Ε.Ε. οι οποίοι θα καθορίσουν το μέλλον της Ευρώπης.    

Ειδικότερα το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει:

˜στη δημιουργία-ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των σχολείων, των μαθητών και των καθηγητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

˜στην αλληλογνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων μαθητών, ώστε να μάθουν για την κουλτούρα των χωρών που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα.

˜στη διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών όσον αφορά στην ιστορία της Ε.Ε και τον ρόλο τους ως ενεργών πολιτών της.

˜στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των μαθητών, την ενίσχυση των ηγετικών τους ικανοτήτων και της πρωτοβουλίας τους ως ατόμων αλλά και συλλογικά.

˜στην ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους και την όξυνση της κριτικής τους σκέψης τους καθώς και των ικανοτήτων παρουσίασης που έχουν.

˜στην προώθηση της αποδοχής της διαφορετικότητας μεταξύ των παιδιών από διαφορετικές χώρες.

˜στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών σε αγόρια και κορίτσια .

˜στην προώθηση της γλωσσομάθειας και κυρίως της γνώσης των αγγλικών και της γλώσσας του κάθε λαού.

 yes li1

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 υλοποιήθηκαν δύο προπαρασκευαστικές επισκέψεις, μία στην Αδριανούπολη (Edirne) της Τουρκίας (02-12-2013 έως 8-12-2013 και μία στην πόλη Siauliai της Λιθουανίας (21-04-2014 έως 27-04-2014).

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη των αντιπροσωπειών των συμμετεχουσών χωρών στην Καλαμάτα κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου του 2014 (03-11-2014 έως 08-12-2014) και υπολείπεται η επίσκεψή μας στη Βουλγαρία. Όλες οι επισκέψεις έχουν διεξαχθεί σε άριστο κλίμα συνεργασίας. Κατά τις συναντήσεις των αντιπροσωπειών των 4 χωρών, που πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, έγιναν εκτενείς συζητήσεις που αφορούσαν τους θεσμούς και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την προετοιμασία των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν, ώστε να γίνει δυνατή η επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

yes gr1

Επιμέρους δραστηριότητες

Στα πλαίσια του προγράμματος έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στη φάση της τελικής επεξεργασίας οι ακόλουθες δραστηριότητες:

  • 05-09-2013: Ενημέρωση της ευρύτερης σχολικής κοινότητας σχετικά με το πρόγραμμα πολυμερούς σύμπραξης Comenius και σύσταση παιδαγωγικής ομάδας.
  • 29-10-2013: Σχεδιασμός ερωτηματολογίου στο οποίο αποτυπώνονται οι θέσεις ? στάσεις των μαθητών σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και οι προσδοκίες τους από αυτό.
  • 04-11-2013: Διανομή και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους συμμετέχοντες μαθητές στο πρόγραμμα Comenius.
  • 11-11-2013: Επεξεργασία των ερωτηματολογίων και εξαγωγή συμπερασμάτων.
  • 03-02-2014: Ενημέρωση - παρουσίαση για τη δημιουργία του λογότυπου του προγράμματος.
  • 12-03-2014: Ενημέρωση και συζήτηση με τους μαθητές για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την είσοδο, πορεία & εξέλιξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

12-05-2014: Συλλογή πληροφοριών για τη δημιουργία φυλλαδίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου 2014.

 

 

Ιστοσελίδα του προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ